Obchodní a reklamační podmínky

Obchodní a reklamační podmínky si lze stáhnout ZDE. Soubor je ve formátu *pdf a k jeho prohlížení doporučujeme program Adobe Reader.

Reklamace:

Při uplatnění reklamací si stáhněte reklamační list a dle pokynů vyplňte. Poté jej vytiskněte a spolu s reklamovaným zbožím a kopií faktury odešlete na reklamační adresu ProAlfa Corp, s.r.o., Dobrovského 404/14, Liberec 2, 46001. Před posláním samotné reklamace zašlete email ve kterém sdělujete tuto skutečnost a shrnujete problém na emailovou adresu info@eprotein.cz.

 • Reklamační list ke stažení - ZDE

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen Podmínky) upravují vzájemný obchodní vztah, mezi kupujícím (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu EProtein.cz (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu a zároveň Prodávajícím je ProAlfa Corp, s.r.o. Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 04187121, DIČ: CZ04187121.  

II. Objednávka

 1. Objednávku může učinit Kupující prostřednictvím internetového obchodu, Prodávajícího. Prodávající Kupujícímu objednávku po zadání do objednávkového systému potvrdí emailem. Poté, co Kupující obdrží e-mailem potvrzení své objednávky, je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

 2. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí.

 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.

 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným uhrazením kupní ceny.

 6. Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.eprotein.cz kupující dává v souladu s ustanovením § 6 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající se zároveň zavazuje, že takto poskytnuté osobní údaje neposkytne třetím osobám.

III. Cena

 1. Cena zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu na základě této smlouvy, bude stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží.  Jsme plátci DPH a všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

IV. Způsoby platby

 1. V hotovosti při převzetí dobírky. Zboží zasílané na dobírku je zasíláno prostřednictvím přepravní společnosti České pošty. Cena balného a dopravného jsou uvedeny u objednávky. Pro všechny objednávky platí, že pokud váha zboží přesáhne 30 kg, je zboží rozděleno a každý další balík, s maximální váhou 30 kg, je opět zpoplatněn částkou uvedenou na stránkách eshopu v sekci dopravy.

 2. Bankovním převodem na účet Prodávajícího před odesláním zboží. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet.

 3. Kupujícím ze zahraničí nabízí Prodávající možnost platby dobírkou, převodem nebo dle dohody.

V. Doba dodání zboží

 1. Objednané zboží bude předáno k přepravě nejpozději do 14 dnů od obdržení emailu, potvrzujícího přijetí objednávky.

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

 1. Pokud je Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod) a kupujícím je spotřebitel, má kupující právo v souladu s ust. § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bez udání důvodu odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění. V této lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno Prodávajícímu.

 2. Zboží musí být vráceno na reklamační adresu Prodávajícího: ProAlfa Corp, s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 osobně nebo jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Náklady na poštovné a balné hradí Kupující.

 3. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura.

 4. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. Poplatky za balné a dopravné, které od Kupujícího na základě Kupní smlouvy přijal, jsou Kupujícímu taktéž vráceny v plné míře. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

 5. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případě takového zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu; zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 6. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Jednostranně odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis." 

VII. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

 1. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech:

  • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího

  • kdy není schopen doručit zboží v daném termínu

  • v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává

  • kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

 2. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka bezodkladně převedena zpět na účet Kupujícího.

VIII. Nepřevzetí, odmítnutí zásilky – odstoupení od kupní smlouvy

 1. Pokud Kupující z jakéhokoli důvodu nepřevezme či odmítne převzít zásilku se svojí závaznou objednávkou, která byla řádně vyexpedována v termínu uvedeném v bodu V. těchto Podmínek, je povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s expedicí zásilky. V nákladech je započtena částka za dopravu závazně objednaného zboží tam a zpět, včetně balného a storno poplatku. Kupující, který zásilku nepřevzal, či odmítl je povinen náklady uhradit na základě zaslané faktury se 14 denní splatností převodem na účet Prodávajícího.

 2. Pokud by kupující měl stále zájem o dodávaný produkt je povinen za předmět zaplatit předem na účet prodávajícího. Poštovné a služby které jsou s tím spojené jsou dle ceníku EProtein.cz.

 3. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami anebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti a to ve formě Řízení on-line podle části čtvrté Jednacího řádu rozhodčího řízení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy. Smluvní strany si pro Řízení on-line zvolily emailové adresy uvedené v objednávce.

IX. Délka záruční doby

 1. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba na většinu prodávaných výrobků je poskytována 24 měsíců nebo po dobu použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. U druhů zboží, kde výrobce nabízí prodlouženou záruční dobu, je tato informace uvedena Prodávajícím u produktu, na záručním listě nebo faktuře.

X. Reklamace

 1. Kupující je povinen v případě zaslání zboží, zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě jakýchkoli závad je Kupující oprávněn danou zásilku nepřevzít a neprodleně, nejpozději však do 3 dnů o této skutečnosti písemně informovat Prodávajícího. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala výše uvedené náležitosti a na pozdější reklamaci ohledně porušenosti obalu nebude brán zřetel.

 2. V případě, že Kupující zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodávajícímu. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny nebo poskytnutí slevy dle volby Kupujícího.

 3. Místem uplatnění reklamace poškozeného nebo vadného zboží je reklamační adresa Prodávajícího: ProAlfa Corp, s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

 4. Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. Toto provede doporučeným dopisem, který doručí Prodávajícímu. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího. Od této chvíle začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě. V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu nebo na vrácení kupní ceny.

 5. Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci. 

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky.

 2. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 3. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 4. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

 5. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v čas odeslání objednávky Kupujícím.

 2. Odesláním objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 1751 občanského zákoníku dohodli, že právní vztahy těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 8. 2015 a nahrazují Všeobecné podmínky vydané dříve.

Tyto obchodní a reklamační podmínky se vztahují k nákupu zboží v České Republice. Pro ostatní členské státy EU se podmínky stanovují individuálně po předchozí domluvě.


Produkt úspěšně přidán k porovnání!